- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 25: Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa, ôn bài TĐN số 7

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 27: Học hát bài Tia nắng, hạt mưa

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 26: -Học bài hát: Ca chiu sa. TĐN số 8.