- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 25: Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta, ôn bài TĐN số 7.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 27: Học hát bài: Nổi trống lên các bạn ơi

- Từ 20/04/2020 đếm 25/04/2020:

Tiết 27: Học bài hát: Ngôi nhà của chúng ta. TĐN số 7