- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 48: Đinh dạng đoạn văn bản

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020
Tiết 46:Bài TH 6: Em tập chỉnh sửa văn bản