- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 44: Thực hành: In danh sách lớp em

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 47,48,49: Trình bày bày dữ liệu bằng biểu đồ