- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Đại số: Tính chất cơ bản của phân số

Đại số: Rút gọn phân số. Luyện tập
Đại số: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Đại số: Tiết 73: So sánh phân số

Đại số: Tiết 74: Phép cộng phân số.Tính chất cơ bản của phân số.Luyện tập

Đại số: Tiết 75: Phép trừ phân số

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Đại số: Tiết 89, 90: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.Luyện tập

Đại số: Tiết 91,92: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

Hình học: Tiết 20: Khi nào thì góc XOY + góc yoz = góc xoz
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Tiết 93: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân
Tiết 94 - 96: Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập