- Từ ngày 24/03/2020 đến 04/04/2020
Đại số: Luyện tập: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

HH8: Tính chất của đường phân giác trong tam giác

ĐS 8: Giải toán bằng cách lập phương trình

HH8: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

- Từ ngày 06/04/2020 đến 11/04/2020

Đại số: Giải toán bằng cách lập phương trình ( tiết 2)

Hình học: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Đại số: Luyện tập: Giải toán bằng cách lập phương trình

-Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Đại số: Ôn tập chương III ( tiết 1)

Hình học: Trường hợp đồng dạng thứ hai và thứ ba. Luyện tập
Đại số: Ôn tập chương III ( tiết 2)

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Đại số : Tiết 56: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Hình học: Tiết 48: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Đại số: Tiết 57: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Kiểm tra đánh giá kết quả học trực tuyến Đại số 8

Kiểm tra đánh giá kết quả học trực tuyến Hình học 8
Ôn tập chương III