- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020: GV dạy học trên phần mềm trực tuyến Zoom.us

Tiết 90: Buổi học cuối cùng  ( T1)
Tiết 91: Buổi học cuối cùng  ( T2)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020: GV dạy học trên phần mềm trực tuyến Zoom.us

Tiết 90: Nhân hóa

Tiết 91: Phương pháp tả người

Tiết 92: Đêm nay Bác không ngủ ( tiết 1)

- Từ 20/04/2020 đến 25/05/2020:

Tiết 93: Đêm nay Bác không ngủ ( tiết 2)

Tiết 94: Tự học có hướng dẫn: Phép tu từ: Ẩn dụ- Hoán dụ

Tiết 99: Văn bản: Lượm