- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 88: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Tiết 97: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Tiết 89: Cách làm bài văn lập luận chứng minh ( GV dạy trên phần mềm trực tuyến Zoom.us)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 89, 90: Ý nghĩa văn chương

Tiết 91: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( GV dạy trên phần mềm trực tuyến Zoom.us)

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 94: Văn bản: Sống chết mặc bay ( tiết 1)

Tiết 97: Liệt kê