- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 91: Câu trần thuật

Tiết 92: Chiếu dời đô

Tiết 93: Câu phủ định

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 91: Hịch tướng sĩ

Tiết 92: Hịch tướng sĩ (tiếp)

Tiết 93: Hành động nói

- Từ 20/04/20202 đến 25/04/2020:

Tiết 96: Nước Đại Việt ta

Tiết 97: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Tiết 98: Bàn về phép luận