- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Tiết 109: Cách làm bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lý

Tiết 110: Cách làm bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lý

Tiết 111: Mùa xuân nho nhỏ ( tiết 1)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 111 , 112: Mùa Xuân nho nhỏ

Tiết 113, 114: Viếng lăng Bác

Ôn tập, làm bài tập 2 VB: Mùa xuân nho nhỏ; Viếng lăng Bác

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 115: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

Tiết 116, 117: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

Tiết 118: Sang thuNói với con