- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Tiết 23: Đề tài ngày tết và mùa xuân.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 24: Kẻ chữ in hoa nét đều

Tiết 24: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 26: VTM: Mẫu có hai đồ vật