- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 22+23 Vẽ tranh cổ động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 25: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 26: VTM: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người. ( t2)