- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 6: Vẽ tranh: Đề tài lễ hội ( tiết2).

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 11: Vẽ tranh: Đề tài lễ hội ( t2)

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 9: Tập phóng tranh ảnh- kẻ đường chéo