- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Bài giảng: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện| Chương Điện học

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Bài 24: Cường độ dòng điện
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Bài 25, 26: Hiệu điện thế . Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện