- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Chủ đề NHIỆT HỌC ( Tích hợp 3 bài: Nhiệt năng, dẫn nhiệt, Đối lưu, Bức xạ)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Bài: Nhiệt năng 

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Bài 24, 25: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt

- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Tiết 29: Bài tập