- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Chủ đề QUANG HỌC: (Tích hợp bài 40 - 42)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 50: Bài tập về sự tạo thành ảnh bởi thấu kính hội tụ