- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Bài 45: Dây thần kinh tủy

- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian