- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ ( tiếp theo)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Bài 43. Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ
- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)