- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 29: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 30: Đặc điểm địa hình Việt Nam

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 31: Đặc điểm các khu vực địa hình