- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long ( tiếp theo): GV dạy qua phần mềm Zoom

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo