- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 48: Các phương pháp chế biến thực phẩm

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 48: Thực hành

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 50: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình