- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020
Bài 28 - 29 :Khai thác và bảo vệ rừng

Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Bài 32,33: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

Bài 34. Nhân giống vật nuôi.

- Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020: ( Nghỉ lễ 30/4, 01/5 )
Bài 38: Thức ăn vật nuôi