- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

 Tiết 25: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân ( tiếp)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 26: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX: 

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 27: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX