- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Tiết 27: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Lịch sử địa phương: Bài 4: Thái Nguyên từ 1919 đến nay( Tiết 1)

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945 - 1946 )