- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 22: Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 23: GDCD: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 24: Thực hiện trật tự ATGT( Tiếp theo)