- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 22: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ( GV dạy trực tuyến qua Zoom.us)

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 22:  Bảo vệ di sản văn hóa