- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020:

Tiết 25: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020:

Tiết 25: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020:

Tiết 27: Quyền tự do ngôn luận