- Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020

Tiết 23: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

Tiết 24: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

- Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020

Tiết 25: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Tiết 26: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc