- Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020: ( GV tự quay video hướng dẫn HS tập)

Bài tập bổ trợ phát triển sức bật(nhảy dây)